Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weight-lifting /'weitliftiŋ/  

  • Danh từ
    môn cử tạ