Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weight-lifter /'weitliftə[r]/  

  • Danh từ
    người cử tạ