Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weight control /'weit'k ntroul/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (y học) sự hạn chế lên cân