Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weekender /,wi:k'endə[r]/  /'wi:kendə[r]/

  • Danh từ
    người đi nghỉ cuối tuần; khách nghỉ cuối tuần
    họ không ở tại đây, họ chỉ là khách nghỉ cuối tuần