Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weekend /,wi:k'end/  /'wi:kend/

 • Danh từ
  kỳ [nghỉ] cuối tuần (bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật)
  spend the weekend at home
  nghỉ cuối tuần ở nhà
  Động từ
  (thường ở thì tiếp diễn)
  đi nghỉ cuối tuần; đi thăm cuối tuần
  họ đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển

  * Các từ tương tự:
  weekender