Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weekday /wi:kdei/  

  • Danh từ
    ngày thường (trừ chủ nhật và đôi khi cả thứ bảy nữa)
    tôi chỉ làm việc các ngày thường trong tuần, không làm vào kỳ cuối tuần