Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  một tuần nay; đã được một tuần; tuần trước
  a week-old child
  đứa bé sinh được một tuần
  week-old news
  tin tuần trước