Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    suốt một tuần; trong thời hạn một tuần
    week-long holiday
    kỳ nghỉ phép 1 tuần lễ