Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thiếu cương quyết; thiếu can đảm