Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc mạng nhện; giống mạng nhện
    (động vật) có màng; có màng bơi