Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có màng da (ở chân)
    webbed foot
    chân có màng da