Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

web-winged /'webwi d/  

  • Tính từ
    (động vật học) có cánh màng (như con di)