Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

web-toed /,web'təʊd/  

  • Tính từ
    như web-footed