Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

web-footed /,web'fʊtid/  

  • Tính từ
    có chân màng