Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chim sâu (chim vùng nhiệt đới, đan kết lá cây, cỏ, cành con làm tổ)