Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  con chồn
  Động từ
  weasel out [of something]
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  lẩn tránh
  weasel out of a responsibility
  lẩn tránh một trách nhiệm

  * Các từ tương tự:
  weasel word, weasel-faced