Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wearisomeness /'wiərisəmnis/  

  • Danh từ
    tính chất mệt nhọc, tính chất làm mệt
    tính chất chán ngắt; tính chất tẻ nhạt