Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weariless /'wiərilis/  

  • Tính từ
    không mệt mỏi, không biết mệt