Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mệt nhọc; buồn chán; tẻ nhạt
    mệt mỏi; chán ngán