Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người mang, người mặc, người đội
    giày này sẽ làm đau chân người mang