Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bền; khó mòn; khó rách