Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wear and tear /,weə[r]ən'teə[r]/  

  • sự hao mòn và hư hỏng do sử dụng bình thường
    hợp đồng bảo hiểm không bao gồm các thiệt hại về hao mòn và hư hỏng do sử dụng bình thường