Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wealthily /'welθili/  

  • Phó từ
    [một cách] giàu có