Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-kness /'wi:kni:z/  

  • Danh từ ((thường) bóng)
    tình trạng không thể đứng vững
    tình trạng thiếu quyết tâm