Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhút nhát
    tốt bụng; nhân hậu; dễ mềm lòng