Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-headed /'wi:k'hedid/  

  • -minded) /'wi:k'maindid/* tính từ
    kém thông minh