Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak form /'wi:kfɔ:m/  

  • Danh từ
    dạng yếu, dạng không nhấn mạnh (khi phát âm)