Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waywardness /'weiwədnis/  

  • Danh từ
    tính ngang ngạnh, tính bướng bỉnh