Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vận đơn (danh sách hành khách hoặc hàng hoá do một xe cộ chuyên chở, với nơi đến của khách hoặc hàng)