Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mệt mỏi vì đi nhiều