Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

way-train /'weitrein/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) xe chậm, xe vét