Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

way-station /'wei,steiʃn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(ngành đường sắt) ga xép