Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phép đi qua
    (hàng không) quyền bay qua