Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [có] hình làn sóng
  a wavy line
  một đường hình làn sóng
  wavy hair
  tóc quăn làn sóng