Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waveringly /'weivəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] do dự, [một cách] lưỡng lự