Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waverer /'weivərə[r]/  

  • Danh từ
    người do dự, người lưỡng lự
    sức mạnh của lý lẽ của ông ta đã thuyết phục được một số ít người còn lưỡng lự