Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wavelength /'weivleŋθ/  

  • Danh từ
    (vật lý, rađiô)
    bước sóng
    on the same wavelength
    xem same