Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    băng tần (radio)