Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (vật lí) độ dài sóng, bước sóng