Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wave-band /weivbænd/  

  • Danh từ
    dải sóng (radiô)