Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watered silk /'wɔ:tədsilk/  

  • Danh từ
    lụa có vân sáng