Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste-pipe /'weistpaip/  

  • Danh từ
    ống thải nước