Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste-book /'weistbuk/  

  • Danh từ
    (kế toán) sổ ghi tạm