Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste product /'weistprɒdʌkt/  

  • Danh từ
    phế phẩm