Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waspishness /'wɒspi∫nis/  

  • Danh từ
    (xấu)
    tính gắt gỏng
    sự châm chọc