Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waspishly /'wɒspi∫li/  

  • Phó từ
    (xấu)
    [một cách] gắt gỏng
    [một cách] châm chọc