Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

washable /'wɒ∫əbl/  

 • Tính từ
  có thể giặt được; có thể rửa được
  washable fabrics
  vải giặt được
  washable paint
  lớp sơn rửa được