Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có nhiều mụn cóc (người)
    có bướu, có lúp (cây)