Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wartime /'wɔ:taim/  

  • Danh từ
    thời chiến