Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wart-hog /'wɔ:thɒg/  

  • Danh từ
    (động vật)
    lợn lòi Châu Phi